Komunikacja werbalna

Komunikacja werbalna
Podziel się z innymi

Komunikacja werbalna to komunikacja interpersonalna, w której główną rolę odgrywa słowo mówione. Komunikacji werbalnej zazwyczaj towarzyszy komunikacja niewerbalna.

Komunikacja werbalna to główny środek komunikacji pomiędzy ludźmi. Zwierzęta, takie jak szympansy, również rozwinęły częściową zdolność do używania komunikacji werbalnej w niektórych sytuacjach. Aby komunikacja werbalna miała miejsce, musi istnieć mówca i słuchacz. Dwie strony, w której jedna słucha a druga mówi. W komunikacji werbalnej używany jest przede wszystkim kod (u ludzi jest to język) który jest znany obu stronom komunikacji. Za pomocą tego kodu obie strony mogą się ze sobą komunikować, w zrozumiały dla siebie sposób.

 

W komunikacji werbalnej biorą udział następujące czynniki:

 • Akcent i fleksja wypowiedzi często mają większy wpływ na partnera interakcji niż treść wypowiedzi;
 • Płynność mowy;
 • Treść wypowiedzi (zawartość) – w tym przypadku słownictwo jest związane z kompetencjami kulturowymi danej osoby – na przykład osoby o niskich kompetencjach kulturowych mają tendencję do używania mniej literackiego języka i bardziej peryferyjnych oraz regionalnych dialektów;
 • Illotime (skracanie lub wydłużanie długości języka mówionego).

 

Komunikacji werbalnej często towarzyszy komunikacja niewerbalna. Podczas rozmowy przekazywanym treściom towarzyszą gesty i mimika twarzy, a kody językowe przyjęte w danej kulturze potwierdzają zwerbalizowaną wiadomość.

 

Komunikacja ustna – praktyczne przykłady

Komunikacja to proces wymiany informacji za pomocą mowy, gestów, mimiki, symboli i języka ciała. Wszystkie te procesy są wykorzystywane do przekazywania uczuć, myśli i intencji. Komunikacja to także relacje międzyludzkie i ich prawidłowy odbiór.

Na co dzień komunikujemy się za pomocą języka lub komunikacji werbalnej, co znacznie ułatwia wymianę informacji i budowanie relacji. Od najmłodszych lat uczymy nasze dzieci poszczególnych języków, aby mogły się porozumiewać i rozumieć w każdym temacie.

Język mówiony to precyzyjny komunikat od nadawcy, który ma być prawidłowo zrozumiany.

 

Ale czym jest komunikacja werbalna?

Komunikacja werbalna to nic innego jak proces przekazywania pomysłów, treści oraz informacji ustnie za pomocą słów. Aby komunikacja ta była skuteczna, temat i zakres informacji muszą być precyzyjnie określone i dostosowane do odbiorcy (np. wieku czy języka w jakim porozumiewa się dana osoba). Muszą być również wypowiadane głośno i wyraźnie, aby odbiorca mógł zrozumieć przekaz.

Komunikacja werbalna daje możliwość uzyskania szybkiej informacji zwrotnej na nasze pytania. Często jest to rodzaj rozmowy „twarzą w twarz”, w której nadawca i odbiorca wymieniają poglądy w bezpośredni sposób. Ponownie, obie strony przekazują informacje zwrotne w postaci gestów, mimiki i tonu głosu, które uzupełniają przekaz.

Warto w tym miejscu zauważyć, że 35% naszych komunikatów przekazujemy za pomocą głosu, a pozostałe 65% za pomocą niewerbalnych środków komunikacji, takich jak gesty, mimika twarzy i mowa ciała.

Skuteczność komunikacji werbalnej wynika z kilku aspektów. Jednym z nich jest sama informacja, która korzysta z bogatego słownictwa. Innym ważnym elementem jest akcent i sposób mówienia: . szybkość z jaką wypowiadane są dane słowa, płynność wymowy, ton i barwa głosu.

 

Przykłady komunikacji ustnej

Komunikację ustną można podzielić na dwa rodzaje: ustną i pisemną. W kategorii ustnej, gdzie słowo mówione jest dominującą formą ekspresji, przykłady komunikacji ustnej mogą obejmować:

Rozmowy bezpośrednie – zazwyczaj twarzą w twarz lub przez telefon, z jedną lub kilkoma osobami jednocześnie. Poprzez rozmowę można przekazać nie tylko podstawową treść wiadomości, ale także emocje i intencje. Jest to również doskonały format umożliwiający dyskusję, ponieważ można skoncentrować się wyłącznie na rozmowie. Dlatego też, na przykład, rozmowy dyscyplinarne lub oceniające mogą odbywać się tylko w tak zwanych sytuacjach „twarzą w twarz”.

Przemówienie – to oświadczenie złożone przed grupą ludzi w celu wyrażenia idei lub wywołania reakcji ze strony publiczności. Przemawianie jest również techniką prezentacji i, na przykład, lekcją w szkole. Ta forma komunikacji werbalnej jest przykładem, w którym nie zawsze możemy zobaczyć reakcję drugiej osoby na naszą wiadomość. W tej formie wypowiedzi ważne jest, aby zwracać uwagę na formę: tempo mowy, dykcję, mimikę i utrzymywanie kontaktu wzrokowego ze słuchaczami.

Czat wideo i wideokonferencje – są symbolem epoki, w której żyjemy. Urządzenia mobilne umożliwiają szkolenia i rozmowy online, w których przynajmniej jedna osoba może widzieć i słyszeć drugą. Obecnie ten rodzaj komunikacji werbalnej jest idealny do spotkań online i nauki na odległość, gdzie odległość między uczestnikami rozmowy ma znaczenie.

Nagrania wideo, samouczki i webinaria – są również godne uwagi w tej kategorii porozumiewania się za pomocą komunikacji ustnej. Mowa za pośrednictwem telewizji lub radia również należy do tej kategorii.

Pisemna komunikacja językowa obejmuje na przykład listy, e-maile i wiadomości tekstowe. Obejmuje ona również notatki, książki, oficjalne pisma, prawa i przepisy. Jest to forma, w jakiej przekazujemy informacje za pomocą pisma.

 

Jak można poprawić komunikację ustną – przykład

Konieczne jest uważne przyjrzenie się nie tylko „temu, co mówimy”, ale także „temu, jak to mówimy”. Aby komunikacja werbalna była prawidłowo postrzegana, musi mieć odpowiednią formę. Dlatego bardzo ważne jest ćwiczenie mowy, ekspresji i dykcji. Jeśli poczytasz o sposobie myślenia dziennikarza, zdasz sobie sprawę, że proces ten jest bardzo kompleksowy. A po co to robimy? Aby być dobrze zrozumianym i przekazać swój komunikat jasno, wyraźnie i klarownie.

 

Komunikacja – na co zwrócić uwagę

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na ton swojego głosu, szybkość mówienia i dźwięki wydobywające się z ust. Mówiąc cicho, spokojnie i tak, jakbyśmy mówili do siebie, nie dajemy drugiej osobie szansy na prawidłowe zrozumienie nas. Co więcej, dajemy drugiej osobie do zrozumienia, że nie jesteśmy przekonani do tego, co mówimy. Dlatego ważne jest, aby mówić pewnie, mocnym głosem (ale nie głośno) i z przekonaniem. W ten sposób nasz przekaz będzie zrozumiały i wartościowy.

 

Kolejną kwestią jest aktywne słuchanie.

Pisałam już o tym na blogu. Dodam, że komunikując się, powinniśmy być nie tylko mówcami, ale także powinniśmy być dobrze przygotowani do bycia słuchaczami. Ważne jest uważne słuchanie i aktywne reagowanie poprzez intonację, parafrazowanie i zadawanie pytań. W ten sposób pokazujemy nasze zaangażowanie i zainteresowanie omawianym tematem. Aktywne słuchanie jest bardzo często, szczegółowo omawiane i ćwiczone podczas różnego rodzaju szkoleń z zakresu komunikacji. Aktywne słuchanie jest również często omawiane i ćwiczone na kursach szkoleniowych, w których komunikacja odgrywa ważną rolę, takich jak szkolenia dotyczące sprzedaży.

 

Wskazówki dotyczące mówienia

Ważne jest, aby zwracać uwagę na strukturę zdań w komunikacji ustnej. Na przykład wykrzykniki, wyrażenia wstrzymujące oddech i zwroty takie jak hmmm, yyyyy, so, aha. Może to być konieczne, aby uniknąć tworzenia ciszy w relacji z drugą osobą. Jednak najlepiej jest dokładnie przemyśleć, co chcesz powiedzieć, zanim zaczniesz mówić, na przykład publicznie, aby nie robić zbyt długich przerw.

Jednym ze sposobów na przygotowanie się do mówienia, jest zapisanie każdego etapu wypowiedzi w punktach. Te wypunktowania ułatwią ci uporządkowanie myśli podczas przemówienia i pomogą słuchaczom zrozumieć twój przekaz. Tego rodzaju przygotowania i opracowywania przemówień, można nauczyć się na różnego rodzaju szkoleniach z prezentacji.

Komunikacja ustna to słowo mówione, którego głównym zadaniem jest przekazywanie informacji, uczuć i intencji. Oprócz samej treści, w komunikacji ważna jest również sama forma wypowiedzi: tempo, siła i ton głosu, rytm i wyrazistość wypowiedzi. Chcąc w przyszłości umieć jasno i precyzyjnie konstruować swoje wypowiedzi, warto pracować nad swoimi umiejętnościami komunikacji językowej i rozwijać je.

 

Czym więc jest tak naprawdę komunikacja werbalna?

Najprościej mówiąc. Komunikacja werbalna to używanie słów do przekazywania informacji. Kiedy mówimy, używamy słów, które przekazują informacje ważne dla drugiej osoby. Kiedy czytamy książki, czasopisma i listy, odbieramy wiadomości zakodowane przez autora i przekazujemy je dokładnie za pomocą określonych zwrotów i zdań. To również jest komunikacja werbalna, ale jednostronna: od autora, do czytelnika.

Sposób, w jaki mówimy, sposób, w jaki podkreślamy słowa oraz ton i barwa naszego głosu odgrywają ważną rolę w komunikacji werbalnej. Wiele badań wykazało, że sposób, w jaki mówimy, jest czasami ważniejszy dla odbiorcy wiadomości niż treść przekazywanych informacji.

Znaczenie dynamiki mowy w komunikacji ustnej

Dynamika mowy lub stopień płynności odgrywa ważną rolę w komunikacji ustnej. Jeśli rozmówca wymawia słowa płynnie, prawidłowo dobiera słowa, podkreśla i tonuje swój głos, jest postrzegany jako kompetentny i odpowiedzialny. W ten sposób mówca buduje autorytet i wizerunek.

 

Komunikacja ustna: pionowa i pozioma

Biorąc pod uwagę kierunek, w jakim wysyłane są komunikaty, można je podzielić na komunikację wertykalną i horyzontalną.

Komunikacja wertykalna to formalne wiadomości, które zwykle przepływają między przełożonymi a pracownikami, aby osiągnąć cele wyznaczone przez organizację. Obejmuje to przekazywanie informacji i instrukcji, a także komunikowanie kwestii i problemów, które należy rozwiązać. Ten rodzaj komunikacji to komunikacja oddolna.

Przeciwieństwem jest komunikacja horyzontalna. Ma ona miejsce, gdy podwładni informują swoich przełożonych o swoich osiągnięciach, na jakim etapie delegowane zadania zostały ukończone i czy pojawiły się nieprzewidziane problemy, które mogłyby wpłynąć na ukończenie delegowanych zadań. Przełożeni w organizacji przywiązują wagę do rozwoju komunikacji pionowej w górę, ponieważ ułatwia ona zarządzanie i monitorowanie procesów zachodzących w firmie.

Komunikacja pozioma to komunikacja pomiędzy członkami zespołu lub pracownikami pełniącymi tę samą funkcję w organizacji. Można ją podzielić na komunikację formalną i nieformalną.

Formalna komunikacja pozioma polega na przestrzeganiu wszystkich zasad i norm organizacji oraz przekazywaniu informacji o postępach i ważnych wiadomościach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ustnie. Oznacza to również używanie formalnego języka. Z kolei nieformalna komunikacja horyzontalna to przekazywanie informacji różnymi kanałami bez przestrzegania obowiązujących norm i zasad. Wiąże się to również z używaniem potocznych słów i wyrażeń. Obie formy komunikacji poziomej są bardzo ważne, ponieważ dostarczają cennych informacji członkom zespołu, prowadząc do łatwiejszego i szybszego wykonywania przydzielonych zadań lub do identyfikacji i szybkiego radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami.

 

Istnieją cztery poziomy komunikacji

 • Faktyczny (formalny): Przekazywanie informacji w sposób sformalizowany,
 • Wyrażanie siebie: komunikowanie swojego nastroju,
 • Interakcja: komunikowanie swoich relacji z innymi ludźmi i środowiskiem,
 • Apel: przekazywanie wymagań odbiorcy wiadomości.

 

Elementy skutecznej komunikacji ustnej

Aby wszystkie powyższe rodzaje komunikacji werbalnej przyniosły pożądany efekt, osoby komunikujące się na wzajem ze sobą, powinny posiadać następujące umiejętności, im więcej ich posiadają tym lepiej:

 • Powinny mówić prawdę
 • Powinny rozumieć słowa, które słyszą bądź czytają
 • Powinny aktywnie słuchać podczas rozmowy

Wśród powyższych umiejętności, aktywne słuchanie jest bardzo ważną umiejętnością.

Aktywne słuchanie możesz stale ćwiczyć i rozwijać przy użyciu następujących technik:

 • Refleksja: komunikowanie drugiej osobie, jak rozumiesz jej intencje i uczucia,
 • Parafrazowanie: powtarzanie tego, co usłyszałeś, aby potwierdzić swoje zrozumienie,
 • Wyjaśnianie: proszenie drugiej osoby o skupienie się na głównej idei komunikatu lub o jaśniejsze wyjaśnienie komunikatu,
 • Potwierdzenie: Dodawanie słów lub zwrotów w celu potwierdzenia tego, co usłyszałeś lub czym jesteś zainteresowany.

Komunikacji uczymy się od samego początku naszego życia. Z czasem stajemy się kompetentnymi mówcami i zaczynamy zdawać sobie sprawę, że ważne są nie tylko słowa, ale także bardziej subtelne elementy komunikacji, takie jak postawa ciała, mimika twarzy, gesty i ton głosu. Temat komunikacji zyskał w ostatnich latach wiele uwagi. Nie jest to tylko kwestia mody. Dlatego opanowanie sztuki skutecznej komunikacji wydaje się być kluczowe dla osiągania celów, także w życiu zawodowym.

Każdy język na świecie zawiera dodatkowo własny system znaczeń i reguł gramatycznych, które określają zasady budowy języka mówionego. W komunikacji ustnej musi być mówca (nadawca) i słuchacz (odbiorca). Może się zdarzyć tak, że porozumiewają się oni w różnych językach świata. W zależności od tego, czy nadawca i odbiorca komunikują się twarzą w twarz, czy za pośrednictwem mediów, za pomocą słowa mówionego czy za pośrednictwem głosu, komunikację można ulepszyć za pomocą tłumacza Googla, albo programów do automatycznego tłumaczenia słów. Ważny jest w takim przypadku czy obierzemy ścieżkę  komunikacji formalnie czy też nieformalnie w formie luźnej rozmowy na zasadzie: „byle tylko zrozumieć”.

Wysokie umiejętności językowe są bardzo ważne w życiu zawodowym. Umożliwiają one bowiem przekazanie wiadomości w sposób zrozumiały dla drugiej osoby. Mowa ustna jest również potężnym narzędziem do wywierania dobrego wrażenia na innych i wpływania na ich proces decyzyjny. O fakcie tym wspominali już starożytni filozofowie, którzy nauczali mądrości i retoryki.

 

Komunikacja ustna – jak ją poprawić

 • Używaj słów i słownictwa odpowiedniego dla odbiorców.
 • Zaplanuj swoje wystąpienie i trzymaj się tego – planowanie tego, co chcesz powiedzieć, pomoże ci osiągnąć lepsze wyniki.
 • Zachowaj jasność i zwięzłość przekazu – długie, szczegółowe i wielowarstwowe zdania mogą zmęczyć słuchaczy i uniemożliwić im zrozumienie głównych punktów wypowiedzi.
 • Bądź aktywnym słuchaczem – komunikacja werbalna jest bardziej efektywna, jeśli uważnie słuchasz tego, co mówi druga osoba.

Podziel się z innymi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pl_PLPolish